Dermo-rest %28 Tirnak 5 Ml Solüsyon
FORMÜLÜ: DERMO-REST® % 28’lik tırnak solüsyonunun her 1 mL’si 280 mg tiokonazol, 220 mg undesilenik asit içerir.

ENDİKASYONLARI: DERMO-REST® % 28’lik tırnak solüsyonu, duyarlımantarların yol açtığı tırnak mikozlarının (tinea unguium,onycomycosis) tedavisinde kullanılır.
Ayrıca duyarlı Gram pozitif bakterilerin komplikasyona yol açtığı mikozlarda da etkilidir.

KONTRENDİKASYONLARI: DERMO-REST® imidazol türevi bileşiklere vepreparatın bileşimindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı olduğubilinen kişilerde kontrendikedir. Bilinen özel bir kontrendikasyonuyoktur.

UYARILAR/ÖNLEMLER :DERMO-REST® % 28’lik tırnak solüsyonu yalnız haricenkullanılır. Göze uygulanmaz. Gebelerde yeterli ve kontrollügüvenilirlik araştırmaları yapılmamış olduğu için, kesin gerekliolmadıkça gebelere uygulanmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediğibilinmemektedir. Kesin gerekli olmadıkça emziren kadınlara uygulanmasıönerilmez.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER: DERMO-REST® % 28’lik tırnak solüsyonu iyitolere edilen bir preparattır. Ender olarak bazı hastalarda lokalreaksiyonlar görülebilir. Genellikle tedavinin ilk haftası içindegörülen bu yan etkiler hafif ve geçicidir. DERMO-REST® % 28’lik tırnaksolüsyonuyla tedavi gören hastalarda, bugüne kadar sistemik yan etkibildirilmemiştir.
Ancak aşırı duyarlılık belirtileri görüldüğünde tedavi kesilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER: Tiokonazolün bugüne kadar herhangi bir etkileşimi bildirilmemiştir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: DERMO-REST® % 28’lik tırnak solüsyonu,ambalajdaki fırça yardımıyla günde 2 kez (12 saatte bir) enfektetırnaklara sürülür.
Tedavi süresi genellikle ortalama 6 aydır. Ancak inatçı vakalarda 12 aya kadar uzatılabilir.

DOZ AŞIMI DURUMUNDA ALINACAK ÖNLEMLER: DERMO-REST® % 28’lik tırnaksolüsyonu haricen kullanılan bir preparattır. Eğer yüksek miktarda oralyoldan alınırsa, bulantı ve kusma gibi gastro-intestinal reaksiyonlargörülebilir. Mide lavajı da dahil olmak üzere gerekli önlemleralınmalıdır.